top of page
Sphere on Spiral Stairs
RRC Logo.jpg

 Rattakit Research Centre
ศูนย์วิจัยรัฐกิจ

ที่ปรึกษาบริหารบุคคลและ
บริหารความเสี่ยง

Bio

ทีมที่ปรึกษาของศูนย์วิจัยรัฐกิจ มีประสบการณ์ตรงในงาน HR และ Risk Management กับหน่วยงานรัฐและเอกชน มากกว่า 10 ปี  จึงมีความพร้อมให้คำปรึกษาที่ชัดเจน นำไปใช้งานได้จริงในเนื้องานสำคัญอันได้แก่ การวางแผนบริหารบุคคล วางแผนอัตรากำลัง ออกแบบโครงสร้างเงินเดือน KPI OKR การบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน รวมทั้งร่วมเตรียมเอกสารสำหรับบริษัทมหาชน อาทิ เอกสาร 56-1 และ One-report ตามมาตรฐานสากล

ศูนย์วิจัยรัฐกิจ ได้ขึ้นทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา
กระทรวงการคลัง (Consultant Database Center)
เลขที่ 6313

Business Meeting

Fulfill Your Vision with Our Consulting Services

Rattakit Research Centre provides you with comprehensive risk and HR consulting services, tailored to your business' needs. With our team of experienced professionals, we ensure that you have the right advice to fully fulfill your vision for success.

ขอบเขตการให้คำปรึกษา

ทรัพยากรมนุษย์

Human capital

 • แผนแม่บททรัพยากรบุคคล

 • แผนพัฒนาบุคลากร

 • ออกแบบโครงสร้างเงินเดือน

 • วางระบบประเมินผลงาน

 • พัฒนาคนรองรับ Ai

 • ยกระดับ Teamwork 

การบริหารความเสี่ยง

Risk Management

 • วิเคราะห์ความเสี่ยงองค์กร

 • วางระบบควบคุมภายใน

 • สร้าง Business Continuity

 • Risk Management and Compliance

 • GRC (Governance, Risk, and Compliance)

เพิ่มประสิทธิภาพองค์กร

Organization excellence

 • นำ OKR มาใช้งานจริง

 • ปรับโครงสร้างองค์กรใหม่

 • วิเคราะห์โอกาสทางธฺรกิจและการเพิ่มรายได้

 • แนะนำ SE-AM, SEPA, PMQA

 • Employee engagement

ค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาที่กำหนดได้ภายใต้กรอบงบประมาณ

fee
training

อบรมกับเรา สั้น กระชับ ใช้งานได้จริง

 • กำหนดหัวข้อที่สนใจอบรมได้ พร้อมปรับเนื้อหาให้เป็นประโยชน์ต่อการใช้งาน

 • สะดวก กระชับ เนื้อหาตรงประเด็น มีกิจกรรมแทรกเพื่อให้ผู้อบรมประทับใจ

 • มีบริการครบวงจร จัดอบรมในสถานที่ของคุณหรือ Workshop room ในโรงแรมชั้นนำ

 • ควบคุมค่าใช้จ่ายได้ง่าย บริหารการอบรมโดยทีมงานมืออาชีพ รวมวิทยากร เอกสาร อาหารเที่ยง สถานที่ และ Coffee brake เริ่มต้นที่ 44,000 บาท/ครั้ง 

CLIENTS

องค์กรที่เคยได้รับบริการจากทีมที่ปรึกษา

348670002_653084736848693_85931177818636031_n.jpg
52713826_540880773061799_4659281965533364224_n.jpg
prospect.png
Thai-Media-Fund-Logo-RGB.jpg
27973774_1958944100988981_5043331876317963036_n.jpg
Screenshot_2566-06-26 15.29.31_f7AkuB.png
sat-spon-840x748.jpg
Screenshot_2566-06-26 15.37.33_jpLQOj.png
24131686_242279056306585_4239326300564819552_o.png
324848592_1557131081470981_5692668999914683469_n.jpg
rakxa.jpg
logo-nha.jpg
กสทช.png
Seal_of_Department_of_Fisheries_Thailand.png
302538332_448101594002205_6084603861898059292_n.png
Abstract Lines

นัดหารือออนไลน์

ต้องการหารือรายละเอียดเพิ่มเติม หรือไม่จะเริ่มจ้างที่ปรึกษาอย่างไร
ทีมศูนย์วิจัยรัฐกิจยินดีให้คำปรึกษาทุกขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มต้นจนโครงการสำเร็จ

ติดต่อเพื่อนัดพูดคุยกันผ่าน Zoom, Google Meet, MS Teams, Webex ได้ทุกช่องทาง

โปรแกรมอบรมล่าสุด
Generative Ai
สำหรับผู้บริหาร

เรียนรู้การใช้เครื่องมือ Ai เพื่อเพิ่มคุณภาพงาน ลดความผิดพลาด
ปรับปรุงการสื่อสารในทีม ปิดจุดอ่อนและความเสี่ยง
 
แก้ปัญหาประชุมสั่งงาน แล้วไม่ได้งาน

Full 1-Day อบรมเต็มวันพร้อม Workshop 
In-house training 50,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรม

เนื้อหา ได้แก่ การใช้ Ai tools เพื่อ...

มอบหมายและติดตามงานของทีมอย่างต่อเนื่อง 

สรุปประเด็นสำคัญจากทุกการประชุม

บริหารการประชุมอย่างกระชับ

กระจายงานอย่างเหมาะสม

ช่วยเขียน email อัตโนมัติ

 ตรวจสอบเอกสารทางการเงิน

สรุปเนื้อหาข่าวสาร ข่าวเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อธุรกิจ

สรุปประเด็นการประชุมคณะกรรมการบริษัท/กรรมการต่างๆ 

สนใจ Add Line official

หลักสูตรปรับให้เข้ากับองค์กรโดยตรง

พร้อมให้คำแนะนำหลังอบรม
เสร็จ 30 วัน

มี Workshop แนะนำการใช้ Ai tool ที่ใช้งานง่าย เรียนจบเอาไปใช้ได้เลย

รวบรัด รวดเร็ว ใช้งานได้เอง และนำไปปรับใช้กับการบริหารขององค์กรได้

เน้นนำไปใช้จริงในการบริหารงาน ติดตามทีม มากกว่าบรรยายทฤษฎี

ทีมวิทยากรที่นำประสบการณ์ตรงในการบริหารและนำทีมมาให้คำแนะนำ

Pokai

คณะที่ปรึกษาศูนย์วิจัยรัฐกิจ

consultants

หัวหน้าทีมที่ปรึกษา:
Pokai Sriratanobhas โภไคย ศรีรัตโนภาส

โภไคยมีประสบการณ์ด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การบริหารและพัฒนาบุคคล การออกแบบยุทธศาสตร์ การประเมินผลงาน การปรับโครงสร้างองค์กร การพัฒนาต้นแบบสมรรถนะ การออกแบบโครงสร้างเงินเดือนและทางเดินสายอาชีพ การวัดผลสัมฤทธิ์ด้วย Objective Key Results (OKR) และ KPI การวางแผนอัตรากําลัง การวิเคราะห์งาน การวางโครงสร้างค่าตอบแทน การออกแบบทางเดินสายอาชีพ การพัฒนาต้นแบบความรู้ ทักษะ สมรรถนะ (Competency) รวมถึงการบริหารความเสี่ยงข้อมูลส่วนบุคคล การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้งานจริงในองค์กร ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ องค์การมหาชน และบริษัทเอกชนทั้งที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ และอยู่นอกตลาดหลักทรัพย์ 

profile pokai pic_190523_0006_edited.jpg

Current Positions

 • หัวหน้าทีมที่ปรึกษา : ศูนย์วิจัยรัฐกิจ (HR & Risk Management consulting Firm)

 • ผู้ช่วยอธิการบดี : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 • Board of Director : Credit Foncier Sbey Co., Ltd.  

 • Risk oversight committee : Securities and Exchange Commission (ก.ล.ต.)   

 • Audit Committee : International institute for trade and development 

 • Audit Committee : Biodiversity-based economy development office 

 • อนุกรรมการวิชาการ : การประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ปปช. (ITA)

View-my-LinkedIn-profile-image-3-624x290.webp

Experiences

 • Former CEO of one of the largest University Holding Company in Thailand 

 • Co-directed this consulting firm to successfully deliver more than 26 HR and Risk Consulting projects.  
  More than half are return customers.

 • Counseled the National Housing Authority of Thailand to set up a compensation package for 1,800 staff.

 • Advised Sport Authority of Thailand working team on driving 8 strategic objectives and ensuring continuous improvement with Baldrige excellence framework.

 • Suggested management structure and workforce plan for Thailand Creative Economy Agency.

 • Proposed compensation package and OKR-KPI hybrid performance evaluation system for EEC Office.

 • Recommended risk management plan for real estate public company to identify the top 5 threats and  solutions.

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์:
อาจารย์พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์

มีประสบการณ์เป็นผู้ตรวจประเมินและกรรมการด้านเทคนิครางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ให้คำปรึกษาการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร TQM และประยุกต์ใช้ในองค์กร การจัดทำแผนกลยุทธ์ระยะสั้นและระยะยาวระดับองค์กร การนำองค์กรและการตรวจประเมินองค์กรโดยผู้นำระดับสูง รวมถึงเป็นวิทยากรอบรม เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) เกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เกณฑ์การประเมินคุณภาพรัฐวิสากิจ (SEPA)

maxresdefault.jpg

ประสบการณ์การทำงาน

 • ให้คำแนะนำผู้บริหาร และร่วมศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ ภารกิจ นโยบาย ระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง

 • จัดทำหลักสูตร จัดอบรม และฝึกปฏิบัติ พร้อมให้คำปรึกษาให้แก่ผู้บริหาร คณะทำงาน และหน่วยปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

 • ให้คำแนะนำต่อเอกสารรายงานที่จัดทำขึ้น จัดทำข้อสังเกตในการปรับปรุงรายงาน ประเด็นที่ควรปรับแก้ไขของโครงการยกระดับการบริหารจัดการองค์กรทั้งระบบตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award:TQA) และเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ (ENABLERS)

 • ร่วมกับทีมที่ปรึกษาในการกำหนดเนื้อหาและรูปแบบการจัดประชุม/สัมมนา และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการส่งเสริมให้เกิด TQA และการกำหนดเจตจำนงและนโยบาย TQA ของการกีฬาแห่ง
  ประเทศไทย ให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

 • เป็นวิทยากรหลักในการนำเสนอและถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการ TQA และผู้ดำเนินกิจกรรมในการประชุมเชิงปฏิบัติการต่างๆ รวมทั้งการกำหนดเจตจำนงและนโยบาย TQA ของการกีฬาแห่งประเทศไทย

 • วิเคราะห์และประเมินผลการจัดประชุม/สัมมนา และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

20141219171032.jpg

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์:
อาจารย์พนอ เจริญศิริ

มีประสบการณ์ในการเป็นผู้บริหารระดับสูงในรัฐวิสาหกิจ และเป็นที่ปรึกษาด้านการวางแผนการตลาด ที่ปรึกษาด้านระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (เกณฑ์ วิธีการประเมิน การเขียนรายงาน การจัดทำ OFI Roadmap) ให้กับรัฐวิสาหกิจในหลายแห่งของประเทศ

ประสบการณ์การทำงาน

 • เป็นผู้บริหารวางแผนและติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานของการศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อให้งานบรรลุตามเป้าหมาย

 • กำหนดวิธีการและแนวทางการปฏิบัติงานบริหารจัดการให้บุคลากรในโครงการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายวัตถุประสงค์และข้อตกลงของโครงการ

 • ควบคุมคุณภาพงาน บริหารทรัพยากรของโครงการ และบริหารการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในการศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ ภารกิจ นโยบาย ระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง

 • จัดทำหลักสูตร จัดอบรม และฝึกปฏิบัติ จัดทำเอกสารประกอบการอบรมให้คำปรึกษาให้แก่ผู้บริหาร คณะทำงาน และหน่วยปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

 • ให้คำแนะนำต่อเอกสารรายงานที่จัดทำขึ้น จัดทำข้อสังเกตในการปรับปรุงรายงาน ประเด็นที่ควรปรับแก้ไขของโครงการยกระดับการบริหารจัดการองค์กรทั้งระบบตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) และเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ (ENABLERS)

 • ร่วมกับทีมที่ปรึกษาในการกำหนดเนื้อหาการจัดประชุม/สัมมนา และการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

Managing consultant: Chanapol Pornpikul

มีประสบการณ์ด้านที่ปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยง และการบริหารจัดการองค์กรให้กับองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมดำเนินงานให้คำปรึกษาการพัฒนาและออกแบบกลยุทธ์ การปรับโครงสร้างองค์กร การประเมินค่างาน การออกแบบกรอบอัตรากำลัง การกำหนดโครงสร้างเงินเดือน และการจัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน นอกจากนี้ดำเนินงานวิจัยด้านการเงินองค์กร (Corporate Finance) การเงินเพื่อความยั่งยืนตามแนวทาง ESG และการเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ (Climate Finance)

IMG_9631_edited.jpg

ตำแหน่งปัจจุบัน

 • รองกรรมการผู้อำนวยการและที่ปรึกษา ศูนย์วิจัยรัฐกิจ (HR & Risk Management consulting Firm)

ประสบการณ์การทำงาน

 • Worked as Investment Banker supporting clients in the equity capital market to raise funds and comply with SEC and SET regulations of organization management standards.

 • Counseled the National Housing Authority of Thailand to set up a compensation package for 1,800 staff.

 • Advised Sport Authority of Thailand working team on driving 8 strategic objectives and ensuring continuous improvement with Baldrige excellence framework.

 • Suggested management structure and workforce plan for Thailand Creative Economy Agency.

 • Proposed compensation package and OKR-KPI hybrid performance evaluation system for Eastern Economic Corridor (EEC) Office.

 • Recommended risk management plan for real estate public company to identify the top 5 threats and practical solutions.

Consultant: Napak Pongrerk

มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์ ให้คำปรึกษา วางแผนการบริหารและพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS) การกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดขององค์กร ทีมงาน และรายบุคคล รวมถึงการประเมินผลขององค์กรในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) การประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ การวางระบบระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Management) ระบบผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning) ระบบผู้มีศักยภาพสูง (Talent Management) เทคนิคและวิธีการสรรหาว่าจ้างผู้บริหารระดับสูงและพนักงาน รวมถึงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร และจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนงานขององค์กร ตลอดจนแผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และภารกิจขององค์กร

2.png

ตำแหน่งปัจจุบัน

 • ที่ปรึกษาศูนย์วิจัยรัฐกิจ (HR & Risk Management consulting Firm)

ประสบการณ์การทำงาน

 • สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข วิเคราะห์และจัดทำสมรรถนะ (Competency) รายตำแหน่งงาน รวมถึงการประเมินผลการปฎิบัติราชการ

 • การเคหะแห่งชาติ วิเคราะห์และจัดทำแผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคล การวางแผนอัตรากำลัง การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (Role Profile) ของแต่ละตำแหน่งงาน การพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS) การจัดทำแผนเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร (Engagement) รวมถึงการบริหารความเสี่ยงและวางระบบควบคุมภายใน

 • บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) วิเคราะห์และจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ พร้อมทั้งการกำหนดตัวชี้วัดระดับองค์กร ตลอดจนการประเมินผลขององค์กร ได้แก่ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
  การประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ การสรรหาว่าจ้างและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงและพนักงาน รวมถึงการบริหารค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ 

 • การกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นที่ปรึกษาโครงการยกระดับการบริหารจัดการองค์กร ทั้งระบบตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) 

 • บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด เป็นที่ปรึกษาการพัฒนาและเตรียมความพร้อมพนักงานเพื่อใช้งาน OKR และการบริหารความเสี่ยง

 • สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นที่ปรึกษาโครงการศึกษาและปรับปรุงโครงสร้างสำนักงาน และการพัฒนาระบบบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Consultant: Watchara Chaiveerathai

มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์ ให้คำปรึกษาในการดำเนินงานวางแผนงาน ติดตามมาตรฐานการบริหารความเสี่ยง วิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงและติดตามผลการบริหารความเสี่ยง เพื่อปรับปรุง นโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงขององค์กร รวมถึงการออกแบบและจัดทำแผนงานและรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง

Picture1.jpg

ตำแหน่งปัจจุบัน

 • ที่ปรึกษาศูนย์วิจัยรัฐกิจ (HR & Risk Management consulting Firm)

ประสบการณ์การทำงาน

 • วางแผนการป้องกันความเสี่ยงและควบคุมภายในขององค์กร  ออกแบบและแบ่งสัดส่วนค่าตอบแทนของบุคลากรในองค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ และตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 • วิเคราะห์สมรรถภาพ เสนอกลยุทธ์ และปรับปรุงโครงสร้างหนี้ขององค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการชำระหนี้ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ได้วางแผนไว้

 • ที่ปรึกษาโครงการยกระดับการบริหารจัดการองค์กรทั้งระบบตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA)

 • ให้คำแนะนำผู้บริหาร และร่วมศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ ภารกิจ นโยบาย ระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง

 • จัดทำหลักสูตร จัดอบรม และฝึกปฏิบัติ จัดทำเอกสารประกอบการอบรมให้คำปรึกษาให้แก่ผู้บริหาร คณะทำงาน และหน่วยปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

result

ตัวอย่างผลงานจริง

Screenshot_2566-06-25 15.21.05_zVKFm2.png
Screenshot_2566-06-25 15.17.08_ymaRal.png
Screenshot_2566-06-25 15.18.32_M2x520.png
contact

สนใจปรึกษาและ
คอร์สอบรม ติดต่อได้ที่

บริษัท ศูนย์วิจัยรัฐกิจ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
870/45 ถนนเอกชัย แขวงบางบอนเหนือ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 01055-58047-363

0-999-893-699

LineID: @rattakit

contactform
bottom of page